Hva prosjektet går ut på

I et energiknutepunkt vil man kunne samle mange ulike energiløsninger som er interessante for ulike typer av brukere. Det vil for eksempel kunne være et tilbud av varme og elektrisitet for bygg, eller elektrisitet og hydrogen for busser og skip. I prosjektet skal vi se nærmere på hvordan et slikt energiknutepunkt kan se ut i Narvik og hvordan man ved å tilby og bruke energi på en smartere måte kan få til energiløsninger som er både rimeligere og fører til lavere miljøbelastning.

Derfor satser vi på prosjektet

Vi ser at utviklingen mot bruk av null- og lavutslippsløsninger i transporter går i en rasende fart. Dette gjelder ikke bare for personbiler, men nå kommer også busser, trailere og skip etter. Derfor ønsker vi å se på hvordan man kan tilrettelegge for at ulike typer av transportaktører i Narvik kan gå over til mer fremtidsrettede løsninger. Siden Narvik er et så stort logistikk-knutepunkt er det særdeles viktig at vi er tidlig ute med å finne og tilby løsninger som kan bidra til at transportaktørene kan fortsette å utvikle sine virksomheter.

For tiden jobbes det med en ny reguleringsplan for sentrale deler av Narvik havn. Det er mange ulike funksjoner som skal få plass på et forholdsvis lite areal. Energiløsninger som kan bidra til at havnen og de aktører som bruker området kan utvikle seg fremover er et svært viktig element i arbeidet med ny reguleringsplan. Derfor er en viktig funksjon til dette prosjektet å vise hvilke type energiløsninger man bør og må sette av plass til fremover.

Derfor er dette et Smart Narvik-prosjekt

Skal vi klare å etablere fremtidsrettede energiløsninger i et energiknutepunkt og gjøre det på en økonomisk bærekraftig måte vil det være behov for å bruke innovative metoder og ny teknologi. Vi trenger også omfattende samarbeid og samskaping mellom mange ulike typer av aktører dersom man skal klare å etablere løsninger som vil møte behovene til så mange brukere som mulig, gitt begrensningene i blant annet arealer, eksisterende energi-infrastruktur og tilgjengelige utviklingssressurser.

Disse er med i prosjektet

Narvik Havn, Narvikgården og Bane NOR er de som står bak arbeidet med ny reguleringsplan og har viktige roller i energiknutepunkt-prosjektet. Nordkraft og Hålogaland Kraft Nett vil være blant de viktigste premissgiverne ved utvikling av et energiknutepunkt og er derfor med i prosjektet. For å bidra med relevant spisskompetanse er flere innovasjons- og forskningsorganisasjoner påkoblet prosjektet: Norges Arktiske Universitet UiT, Enerconsult og Smart Innovation Norway.

En viktig del av prosjektet vil være å vurdere om løsningene som kan fungere i Narvik også vil fungere andre plasser. Derfor har man i prosjektet et samarbeid med Hadsel Havn, Trollfjord og Egga utvikling, som er interesserte av å ta i bruk fremtidsrettede energiløsninger i Vesterålen.

I tillegg til de nevnte aktørene kommer man underveis i prosjektet å involvere flere andre som representerer mulige brukere og tilbydere i et energiknutepunkt.

Hvordan vi sikrer et vellykket prosjekt

Vi har klart å samle mange av de aktørene som vil være sentrale når man skal utvikle et energiknutepunkt. Fremover vil det være viktig at man fortsetter med det gode samarbeidet og bruker den samlete kunnskapen og kompetansen til å stake ut en farbar vei videre. Utvikling av et energiknutepunkt vil sannsynligvis skje trinnvis (basert på kommende behov fra ulike brukere) og et vellykket prosjekt vil kreve at man starter med de trinnene som er teknisk og økonomisk gjennomførbare.

Gjennomførte aktiviteter og planen fremover

Narvik Havn har vært en av tre havner i Norge som var en del av et nylig avsluttet forskningsprosjekt som heter TRAZEPO. Der så man på hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter. Under vinteren og våren 2021 ble det laget et forprosjekt på etablering av infrastruktur for landstrøm i Narvik havn. Dette er et viktig underlag for arbeidet med et energiknutepunkt siden landstrøm-infrastruktur ofte vil være en viktig byggekloss i et energiknutepunkt.

Enova synes at tanken om et energiknutepunkt i Narvik er så pass spennende at de har valgt å gi økonomisk støtte til en konseptutredning som vil gjennomføres høsten 2021/vinteren 2022. Konseptutredningen vil gi svar på hvordan ulike elementer i et energiknutepunkt i Narvik kan se ut og hvordan dette kan utvikles trinnvis. Et mulig neste skritt kort etter konseptutredningen vil være å gjennomføre et pilotprosjekt der man tester ut et konsept i et avgrenset område, for eksempel med noen utvalgte bygg og transportaktører. Slik kan dette utvikles trinnvis og gradvis gi et bedre og bedre tilbud til altfler brukere.