Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1.2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av KLD, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Enerconsult har siden 2003 (daværende NORSEC) hatt ansvaret for drift av Enova Svarer. Oppdraget med drift av svartjenesten ble vunnet for en ny periode fra 2024 til 2026. Tjenesten driftes i samarbeid med Norconsult.