De færreste klarer å se muligheter for besparelser kun ut av et årsregnskap, og det samme gjelder for energibruk.

I bedriftens arbeid for å nå energi- og klimamål, er et energioppfølgingssystem et nødvendig første steg. Enerconsult bruker systemet Optima som er er et av Norges mest brukte og beste energioppfølgingssystem. Systemet består av mange ulike moduler avhengig av hva du ønsker å følge med på. 

Optima gir deg fakta som både dokumenterer bedriftens resultater og synliggjør områder for forbedring, enten det er for å arbeide systematisk innenfor miljø- og energiledelse eller for enklere overvåkning og fokus på delområder.

Optima Energi

Selve hjertet i Optima. Energi-modulen gir deg muligheten til å følge med på energiforbruk og vannforbruk på byggporteføljen din.

Enova anslår at gevinsten av å benytte et energioppfølgingssystem er på 3 – 5 % ved at feil i drift og tekniske anlegg avdekkes tidligst mulig. Erfaringsmessig oppnår man 5 – 10 % ekstra som følge av at driftspersonellet blir mer energibevisst og avdekker og dokumenterer dårlige løsninger, foreslår tiltak og etterprøver tiltak. 

Timeverdier av energiforbruk som viser effekt av tiltak utført

Som minimum hentes energiforbruket fra Elhub, Norges sentrale database for målerdata. Herfra får man timeverdier på hvert målepunkt som nettselskapet har ansvaret for, og disse hentes daglig. Dette alene gir en god oversikt over energiforbruket, og du kan sammenligne dette mot andre sammenlignbare bygg i Optimas database. Kanskje dere har en intern konkurranse mellom bygg/lokasjoner? Sammen med temperaturdata og den unike kompetansen de som forvalter bygget har resulterer denne oversikten svært ofte i at man identifiserer sparetiltak og mulige feil som må sjekkes ut.

Ønsker du enda bedre detaljering og oversikt vil flere energimålere være hensiktsmessig. Optima kan motta måledata fra mange ulike systemer, eller hente inn verdier selv om man benytter energimålere som er egnet til dette. 

Optima Miljø
Denne modulen gir deg en komplett oversikt over bedriftens klimaregnskap. Den internasjonalt anerkjente GHG-protokollen legges her til grunn, og din bedrifts klimabelastning kan synliggjøres fra ulike perspektiv og detaljeres etter eget ønske. Systemet kan brukes til å dokumentere bedriften sitt klimaregnskap så vel som å brukes til å finne forbedringsområder og dokumentere reduksjoner som følge av miljøarbeidet man gjør. Optima Miljø henter utslippsdata automatisk fra de andre modulene i Optima slik at man slipper å registrere manuelt.

Optima miljø - oversikt over bedriftens utslipp

Flere og flere bedrifter ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftmål og reduserer både sitt eget klimafotavtrykk og setter krav til leverandører. Sentralt i et slikt arbeid er oversikten over eget klimafotavtrykk og hvilke andre ledd i verdikjeden man kan påvirke. Optima Miljø gir deg oversikten over dette og vil være viktig for bedriften for å dokumentere og følge opp sitt arbeid. Miljø-modulen er i tillegg helt åpen på hva slags forutsetninger man har, f.eks. hvilke CO2-faktorer man benytter for utregning av klimabelastningen fra sitt energiforbruk. Kompenserer man med klimakvoter eller opprinnelsesgaranti for strøm vil dette også gå klart frem.

Optima Miljø gir deg et ferdig system for å dokumentere ditt klimaarbeid slik at det er enkelt å være åpen på dine utslipp.

Andre moduler

Optima kan også utvides med modulene Avfall, Rapport og Økonomi. For industrikunder vil det være naturlig å benytte Optima Industri i stedet for Energi da denne modulen er bedre egnet for å følge opp energi sett opp mot en type produksjon.

Ta kontakt for demonstrasjon av Optima og tilbud.