1994-2002

Norsk Systemplan og Enøk AS (Norsec) ble opprettet på Fauske i 1994 og hadde offisiell godkjenning som regionalt enøk-senter for Nordland. Avdelingskontoret i Narvik var en del av denne virksomheten. Ordningen med regionale enøk-senter falt bort ved opprettelsen av Enova SF i 2001. 2002 ble på mange måter et overgangsår der Norsec drev et aktivt omstillingsarbeid og innrettet mer av sin virksomhet mot ordinær rådgivnings- og konsulentvirksomhet på området energieffektivisering og energiomlegging.

2003 - 2007

Fra og med 2003 var ordningen med regionale enøk-senter avviklet og energiverkenes kjøp av informasjons- og rådgivningstjenester var opphørt. Norsec ble da et rent markedsorientert rådgivningsselskap innenfor energieffektivisering og energiomlegging.

Norsecs viktigste markedsområde var Nordland, men det ble også drevet et aktivt markedsarbeid i hele Nord-Norge og landet forøvrig.

2007-2014

I 2007 endret Norsec sin organisasjon, hvor selskapet valgte å avvikle sin desentraliserte organiseing og kun satse videre med basis i selskapets kontor på Fauske. Samtidig snevret man inn forretningsområdet til kun å omfatte kraftsystemplanlegging og tjenester innenfor energioppfølging på web. Samtlige av Norsecs avdelingskontorer ble derfor enten avviklet eller solgt.

I denne prosessen ble Norsecs avdeling i Narvik kjøpt opp av energikonsernet Narvik Energi AS (senere Nordkraft AS) og ble på det viset en av flere heleide datterbedrifter i konsernet. Avdelingen ble organisert som et eget aksjeselskap og fikk navnet Enerconsult AS. Det nye selskapet var operativt fra 1. juli 2007. Opprettelsen av Enerconsult var en ren virksomhetsoverdragelse og samtlige ansatte fra Norsecs virksomhet fulgte med over i det nye selskapet. Likeledes ble også eksisterende portefølje med tilhørighet til narvikkontoret med over i det nye selskapet.

Enerconsult videreførte virksomheten fra tiden i Norsec med energirådgivning som et tyngdepunkt i sin forretningsdrift. Fra og med 2010 videreutviklet man også selskapet slik at man også kunne tilby prosjekteringstjenester innenfor fornybar energiproduksjon i egen avdeling.

Fra 2015

Etter en omstrukturering i selskapet ble avdelingen som drev med prosjekteringstjenester innenfor fornybar energi faset ut, og energirådgivning ble igjen selskapets eneste forretningsområde. Sommeren 2016 flyttet vi fra havnen i Narvik til Teknologibyen hvor vi flyttet inn hos vår eier Nordkraft. Sommeren 2019 var vi 10 engasjerte medarbeidere.