Litt om regelverket

 Ordningen som innføres er et EU-initiativ og er formulert i et eget direktiv. Forskriften om energimerking av bygninger og energimerking av tekniske anlegg trådte i kraft i januar og fra 1. juli blir ordningen obligatorisk og blir gjeldende både for yrkesbygg og boliger. Ordningen vil gjelde for alle som skal selge eller drive utleie av bygninger. Forskriften som også hjemler plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg omfatter kjel- og klimaanlegg.

Hvorfor energimerking

 Energimerking er vurdert til å være et viktig miljøtiltak som skal bidra til økt bevissthet rundt energibruk. Med større fokus på energibruken øker både bevissthet og kunnskap og ordningen vil derfor være et redskap for å redusere vårt energibruk i fremtiden. Når byggets energistandard er dokumentert gjennom merkeordningen vil dette også være et viktig dokument i forbindelse med markedsføring og salg av bygg.

Hvordan energimerke

 Energimerkingen bygger på en åpen web-løsning som er tilgjengelig for alle. Eiere av boliger kan energimerke sin egen bolig gjennom selvangivelsesprinsippet, og kan velge mellom enkel og avansert detaljering. Det er fullt mulig med en høyere spesifisering av bygningstekniske data til innlegging i beregningsgrunnlaget. Til dette må det benyttes eksterne dataprogram som for de fleste vil være komplisert og krever fagkompetanse. Denne bergningsmåten gir et mer kvalitetssikret energimerke enn beregninger som i stor grad benytter ”standardverdier” fra teknisk forskrift og Norsk Standard som beregningsgrunnlag. 
For energimerking av yrkesbygg og nye boliger stiller forskriften klare kvalifikasjonskrav til den som utfører energimerking og denne type merking må derfor utføres av fagpersonell. Yrkesbygg krever i mange tilfeller dynamiske beregninger som må utføres i eksterne dataprogrammer og resultatene fra disse beregningene importeres til energimerkesystemet. For energivurdering av tekniske anlegg har man også klare kvalifikasjonskrav.

Enerconsult utfører energimerking: Enerconsult har gjennom en årrekke gjort energiberegninger for ulike typer bygg. Dette er gjort fra tiden som regionalt Enøk-senter for Nordland og på oppdrag fra private og offentlige byggeiere. Enerconsult er også operatør for Enovas landsdekkende informasjons- og rådgivningstjeneste. Gjennom dette oppdraget veileder vi daglig energibrukere fra hele landet i energimerking. Dette oppdraget har gitt oss god forståelse av systemet og de problemstillinger som byggeiere er opptatt av. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppgaven med utarbeiding av system og tilrettelegging av energimerkeordningen. I dette arbeidet har Enerconsult sammen med andre aktører deltatt i ett testpanel med utprøving og testing av det energifaglige grunnlaget og datatekniske løsninger som systemet er bygget på. Dette har også bidratt til å gi oss detaljert og omfattende kunnskap om ordningen. Mer informasjon om energimerking finnes på nettstedetwww.energimerking.no

Enerconsult har allerede utførtflere energimerkinger og flere oppdrag venter. Vi ønsker imidlertid kontakt med flere byggeiere som ønsker energimerking av bygget. Kontakt oss gjerne på telefon eller e-post for mer informasjon!