Enerconsult har utviklet en inneklimasjekk hvor vi bruker sensorer for å gi faktagrunnlag som kan brukes videre i arbeidet med kartlegging av inneklima. 

I inneklimasjekken plasserer vi ut en sensorer som måler de viktigste inneklimaparameterne.
Vi måler temperatur, fuktighet, CO2, VOC, svevestøv og lys. I tillegg kan vi finne ut når bygget faktisk er i bruk, og om driftstidene til ventilasjonen samsvarer med brukstiden.

Gjennom sensorer på bygget vil vi over tid logge og skaffe oss et datagrunnlag som kan være med å synliggjøre tilstanden på bygget. Inneklimasjekken vil gi en rapport med datagrunnlag som viser den faktiske tilstanden på inneklimaet for bygget. Videre kan vi bistå med å løse utfordringer med inneklimaet som vi ser gjennom kartleggingen vi utfører.

Ta kontakt med Joakim Norum eller Audun Finsveen for å høre mer om hva vi kan bistå dere med. 

Hvilke parameter måler vi? 

Brukstid
Brukstiden til bygget er den tidsperioden bygget er i bruk, og er basert på når de fleste kommer på jobb og går fra jobb. I denne perioden burde inneklimaparameterne være innenfor satte grenseverdier og normer.

Driftstid
Driftstiden er den tidsperioden tekniske anlegg er i normal drift, og er ofte begrenset til ventilasjon og lys siden varmeanlegg gjerne er aktivt hele døgnet. Ventilasjon kan gjerne starte 15-30 minutter før brukstiden, mens driftstid utover dette synliggjør en mulig besparelse.

Utenfor brukstid
Tiden utenfor brukstiden kan man tolerere dårligere inneklimaparametere i brukstiden. 

Temperatur
Temperatur måles i grader celsius. Arbeidstilsynets veileder 444 oppgir at temperaturer under 19 °C og over 26 °C skal unngås. Det anbefales å holde temperaturen under 22 °C i årstidene når bygget varmes opp. Vår erfaring er at mange foretrekker en temperatur mellom 22-23 °C, og at mange lufter med vinduer hvis temperaturen stiger over 24-25 grader. Vi har derfor satt nedre grenseverdi til 21 °C og øvre til 24 °C.

CO2
CO2 konsentrasjonen oppgis i ppm (andel pr million). Arbeidstilsynets veileder 444 slår fast at tilfredsstillende ventilasjon gir CO2-verdier under FHI’s faglig norm på 1000 ppm. Frisk uteluft ligger normalt på rundt 400 ppm. Det skal svært høye konsentrasjoner til for å nå et skadelig nivå. CO2 i seg selv forteller ikke om luftkvaliteten er bra eller dårlig, men gir en indikator på om lokalene ventileres godt.

VOC
VOC konsentrasjonen oppgis i ppb (andel pr milliard). VOC er fellesbetegnelse på flyktige organiske forbindelser. Det er mange kilder til VOC, deriblant røyking, løsemidler, matlaging og avgassing fra bygningsmaterialer. Mange av stoffene som defineres som VOC har helseskadelig effekt, men ved måling av VOC kan man ikke si noe om konsentrasjonen av de forskjellige stoffene, og derfor har FHI ikke satt en anbefalt normverdi. Vi har valgt å følge Airthings sin grenseverdi på 250 ppb.  Dette er sammen med CO2-nivå en god indikator på om lokaler ventileres godt nok.

PM
Svevestøv inndeles i forskjellige størrelsesfraksjoner, PM etterfulgt av et tall. Vi måler størrelsene PM10, PM2.5 og PM1 som oppgis med benevnelsen μg/m3. FHI oppgir grenseverdiene for PM2.5 til å være 15 μg/m3 ved 24 timers midlingstid og 8 μg/m3 ved 1 års midlingstid. Miljødirektoratet oppgir en grenseverdi for PM10 på 50 μg/m3 døgnmiddel med maksimalt 30 overskridelser i løpet av et år.

Lys
Lysstyrken oppgis med benevnelsen lux som er belysningsstyrke. Arbeidstilsynet (link) anbefaler ca. 500 lux i arbeidsfeltet. Dette området skal ikke ha en belysningsstyrke som overstiger nærliggende felter fem ganger.

Relativ fuktighet
Relativ fuktighet er forholdet mellom mengden vanndamp i luften og hvor mye vanndamp luften kan holde, verdien oppgis i %. Ønsket verdi ligger mellom 40-60%, men verdier ned til 30% er også akseptable. Lavere og høyere verdier kan indirekte gi økte helseutfordringer.