I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 % av tiden innendørs, enten i hjemmet, på arbeidsplassen eller i skoler og institusjoner. Inneklima får derfor stor betydning for trivsel og helse

Arbeidsmiljøloven § 4–4 setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. 

Etter arbeidsmiljøloven § 3–1 har arbeidsgiver plikt til å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes. Gjennom opplæring av vedlikeholds- og driftspersonell og gjennom drifts- og vedlikeholdsrutiner skal arbeidsgiver sørge for at inneklimaet til enhver tid er fullt forsvarlig. Prosedyrer for å ivareta inneklima bør inngå i virksomhetens internkontrollsystem.

Undersøkelse og målinger av inneklima
Hvordan kan vi finne ut om det er noe galt på kontoret hos oss? Kan vi få det målt?

Enerconsult tilbyr inneklimasjekk hvor vi bruker sensorer for å måle og datagrunnlag som kan brukes i videre arbeid med inneklima. Les mer om tjenesten vår under inneklimasjekken.