Kravene til klimagassregnskapet er nedfelt i Teknisk forskrift (TEK17) § 17-1. Dette innebærer at byggherrer og andre aktører i byggebransjen må ta ansvar for å dokumentere utslippene som oppstår i produksjonen av materialer, transport, bygging og drift av bygninger.

For å kunne dokumentere klimaavtrykket må man først gjennomføre en livsløpsvurdering (LCA) av byggeprosjektet. Dette innebærer å kartlegge utslippene i alle ledd av prosessen, fra råvareutvinning til avhending av byggematerialer. LCA-verktøy kan hjelpe til med å beregne utslippene på en systematisk måte, og gir en oversikt over hvor utslippene oppstår og hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere dem.

En annen viktig faktor er valg av materialer. Materialer står for en stor andel av utslippene i byggeprosessen, og valg av miljøvennlige og lavutslippsmaterialer kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner. Eksempler på slike materialer inkluderer tre, isolasjon av cellulose og mineralull, samt betong med høy andel av ombrukte materialer.

Det er også viktig å tenke på energibruk og energieffektivitet i bygninger. God isolasjon, effektive ventilasjonssystemer og energieffektive varmeløsninger kan bidra til å redusere energiforbruket og dermed utslippene fra byggene.

Klimagassregnskapet kan være et nyttig verktøy for å redusere utslippene i byggeprosjekter. Ved å dokumentere utslippene og analysere hvor de oppstår, kan man identifisere områder hvor det er mulig å sette inn tiltak for å redusere utslippene. Dette kan både bidra til å oppfylle kravene i TEK17, og til å øke bærekraften til byggeprosjektene.

Det grønne skiftet krever at alle sektorer i samfunnet tar ansvar for å redusere klimagassutslippene. Byggenæringen har en viktig rolle å spille i dette, og klimagassregnskapet er et viktig verktøy for å dokumentere og redusere klimagassutslipp. Ta kontakt med oss for bistand til klimagassregnskap.