• Normtallsvurderinger - Gjennomføres der bygningseieren ønsker å sammenligne energibruken i bygningen med normtall. Dette vil si mye om sannsynligheten for å kunne redusere sine energikostnader gjennom tekniske eller bruksmessige tiltak. Da en normtallsvurdering ofte omfatter en kort befaring vil den også kunne avdekke andre opplagte tiltakene for å redusere energibruken. 
  • Energi- og effektbudsjett - Mange næringsbygg får overdimensjonerte elektriske anlegg. Dette medfører i mange tilfeller mer kostbare anlegg og i tillegg dyrere tariffer fra nettleverandør enn nødvendig. Et energi- og effektbudsjett er et godt verktøy for å finne best mulige løsninger på oppvarmings- og ventilasjonssystem. I tillegg vil en kunne finne de forventede energikostnadene og innsparingspotensialet ved forskjellige enøktiltak. 
  • Konverteringsanalyser - Med høye priser på enkelte energikilder vil det kunne være store gevinster å hente ved å konvertere til en alternativ oppvarmingskilde. Med vår brede kompetanse innenfor energirådgiving vil vi kunne finne det alternativet som er aller best for dere. 
  • Større ENØK-planer og kartlegginger for yrkesbyggeiere og kommuner - Har dere mange bygg og liten oversikt over det samlede potensialet vil det være meget nyttig å få kartlagt alle bygg og anlegg på én gang og dermed få et god oversikt over samlet potensiale for energisparing og reduksjon av miljøbelastningen. Det kan også være at man ønsker en samlet vurdering av mulighetene for å konvertere til andre energikilder, eller hjelp til å utforme en handlingsplan for å nå sine energimål. Dette kan innebære at alle bygg kartlegges gjennom befaringer og at det lages en rapport i etterkant over de viktigste tiltakene for hvert bygg/anlegg, en kort oversikt over de viktigste tekniske installasjonene og mulige besparelser. Slike kartlegginger tilpasses alltid etter kundens behov og ønsker, både med tanke på hva det ønskes at man undersøker og hvor detaljert rapportene skal være.